Čistící sprej Majstrštych na dřevo

Přírodní čistící prostředek pro základní údržbu a péči o olejované a voskované povrchy ze dřeva s antistatickou přísadou. Při pravidelné aplikaci udržuje povrch dřeva jako nový a prodlužuje životnost povrchové úpravy. Zanechá příjemnou a dlouhotrvající vůni a pocit čistoty.

Návod na použití: na čištěný povrch nastříkejte přiměřené množství přípravku a suchým hadříkem vytřete do sucha. Vhodné na pravidelné používání.

Obsahuje: méně než 5% aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, parfém.

Objem: 450 ml

Skladem
290 Kč 240 Kč bez DPH

Proč to zabere nějaký čas?

Celková doba výroby se pohybuje kolem 4-6 týdnů. Nabízíme téměř neomezenou možnost konfigurace každého výrobku od druhu dřeva, velikosti, povrchové úpravy, nátěru. Proto nábytek neskladujeme, ale vyrábíme vždy na konkrétní objednanou konfiguraci. Skladem si držíme vysušené dřevo a většinu kovových komponentů. Vaše objednávka jde do výroby ihned po jejím přijetí a nikde se nezdržuje. Pokud na výrobu spěcháte, prosíme, kontaktujte nás.

Těšíme se na výrobu vašeho nového nábytku. Tým Majstrštychu.

VAROVÁNÍ: H226: hořlavá kapalina a páry.

H319: způsobuje vážné podráždění očí.

P102: uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338 při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P330+P313: přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Likvidace odpadu: PS01: odstraňte obal odložením do kontejneru určeného k ukládání odpadů z plastu.

Distributor: Majstrštych Design s.r.o.

Adresa: Horní Lhota 26E, 678 01 Blansko

Zpět do obchodu